Legal Disclaimer

Demeyere Hoofdkantoor in Herentals

Contact:
Demeyere CommV
Atealaan 63
BE-2200 Herentals
België
telefoon + 32 14 285 210
e-mail info@demeyere.be
www.demeyere.be

Gemachtigd vertegenwoordiger van Demeyere CommV: Christophe Demeyere (CEO)

Rechtbank van koophandel: RPR Turnhout

BTW n°: BE0400.853.884

Bankrekeningnummers:

Fortis IBAN BE96 2200-3708-0005

KBC IBAN BE03 7333-0962-9484

 GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites www.demeyere.bewww.demeyerecookware.comwww.aspergeskoken.be, www.aspergesbereiden.nlwww.cuissondesasperges.bewww.feestelijkkoken.bewww.feestelijkkoken.nlwww.cuisinefestive.bewww.demeyereshop.behttps://cera.demeyere.behttps://shop.staub-online.bewww.ballarini-pannen.nlwww.ballarini-pannen.bewww.demeyere-online.comwww.zwilling-online.comwww.staub-online.comwww.miyabi-knives.comwww.zwilling-messen.bewww.zwilling-messen.nl, (“deze websites”), uitgebaat door Demeyere CommV (hierna “Demeyere”).

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op uw bezoek en gebruik van deze websites. Door deze websites te bezoeken, of door de inhoud ervan te raadplegen, gaat u automatisch en onherroepelijk akkoord dat u onbeperkt gebonden bent door deze gebruiksvoorwaarden. U erkent dat alle andere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van deze websites vervangen worden door deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vraagt Demeyere u om deze websites niet verder te gebruiken. Demeyere behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Indien u zich toegang verschaft tot deze websites en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied dan het Belgische grondgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zo niet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van deze websites.

2. Aard van de aangeboden informatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de informatie op de verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze websites en/of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde en vormen zij geen juridische overeenkomst tussen Demeyere en u. De websites worden naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om actuele en juiste informatie te verstrekken, geven deze websites geen garanties van welke aard dan ook zoals onder meer maar niet beperkt tot garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties. Deze websites en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar in de staat zoals ze zijn. Het gebruik van de websites en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot één van de Demeyere verdelers, -agenten of info@demeyere.be. Enkel indien uitdrukkelijk vermeld, zal de verstrekte informatie een aanbod uitmaken. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de Demeyere-websites bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan deze die expliciet worden vermeld. Bovendien mag u dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in uw rechtsgebied gelden.

3. Beschikbaarheid

Deze websites zijn permanent beschikbaar, behoudens in geval van technische problemen, en bij noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Demeyere  is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de onderbreking van de beschikbaarheid van deze websites als gevolg van gepland of niet-gepland onderhoud, verbetering van fouten, of om deze websites aan te passen naar best vermogen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie en alle gegevens beschikbaar op deze websites, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, technische beschrijvingen, logo’s, handelsmerken, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, “look & feel” en andere grafische elementen zijn eigendom van Demeyere, of in licentie gegeven aan Demeyere, ongeacht of deze informatie of gegevens al dan niet uitdrukkelijk wettelijk beschermd of geregistreerd zijn.

Tenzij (en voor zover vereist) voor een normale consultatie van deze websites als eindgebruiker voor persoonlijke en niet professionele doeleinden, mag u voormelde informatie en gegevens noch volledig noch gedeeltelijk delen, op enige wijze opvragen, reproduceren, publiek bekend maken, overdragen, aanpassen, wijzigen, crawlen, framen of gelijkaardige handelingen stellen, zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Demeyere.

Demeyere garandeert noch verklaart dat uw gebruik van op deze websites getoonde materialen geen inbreuk zullen maken op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Demeyere. Met uitzondering van de hiervoor genoemde beperkte toestemming, wordt u geen enkel (auteurs)recht of licentie verleend op de voormelde informatie en gegevens van Demeyere of van enige andere derde partij.

5. Privacy

Demeyere verwerkt persoonsgegevens volgens haar privacybeleid dat u hier kan consulteren.

6. Hyperlinks

Hyperlinks naar deze websites – U mag alleen hyperlinks naar deze websites aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Demeyere. U kan uw verzoek sturen naar info@demeyere.be. Demeyere behoudt zich het recht voor om hyperlinks te weigeren, zonder enige motivering.

Hyperlinks naar websites van derden – Indien deze websites hyperlinks zouden bevatten naar websites van derden, dan geeft Demeyere deze hyperlinks voor louter informatieve doeleinden. Demeyere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden. U bezoekt de websites van derden op eigen risico.

7. Aansprakelijkheid

Demeyere kan niet garanderen dat de informatie op deze websites, deze websites zelf, of producten aangebonden op deze websites, of informatie die beschikbaar is in koppelingen naar andere externe websites, vrij van fouten zijn, en zonder enige onderbreking te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Demeyere kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien onvolledige of foutieve informatie op deze websites staat, of indien er onjuiste producten worden aangebonden.

Demeyere is, voor zover maximaal toegelaten onder toepasselijk recht, niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze websites of de gegevens, informatie of materiaal die hierop of via deze websites beschikbaar is, en dit ongeacht de rechtsgrond (contractueel of buitencontractueel), zelfs in geval van zware fout.

8. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Elk geschil dat rijst in verband met het gebruik van deze websites zal uitsluitend worden beslecht volgens het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten, zonder afbreuk te doen aan dwingende toepasselijke rechtsregels volgens de welke een andere rechtbank bevoegd zou zijn.

9. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wil overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Demeyere CommV, B-2200 Herentals, Atealaan 63, of op info@demeyere.be.